Benedikto XVI kalba audiencijoje su CL, 2007 m. kovo 24 d. - Benedikto XVI tekstai

Benedikto XVI kalba audiencijoje su CL, 2007 m. kovo 24 d.

Benediktas XVI

2007-03-24 - Švento Petro Aikštė, 2007 m. kovo 24 d., šeštadienis

Brangūs broliai ir seserys,

Šiandien man yra didelis džiaugsmas priimti jus šioje Švento Petro Aikštėje XXV Comunione e Liberaziome Brolijos popiežiaus pripažinimo metinių proga. Kiekvienam iš jūsų siunčiu savo širdingą sveikinimą, ypač vyskupams ir prelatams, kunigams ir dabartiniams judėjimo atsakingiesiems. Ypatingu būdu sveikinu kun. Julián Carrón, jūsų Brolijos Prezidentą, ir jam dėkoju už gražius ir gilius žodžius, kuriuos man skyrė jūsų vardu.

Mano pirmoji mintis yra apie jūsų įkūrėją, Mons. Luigi Giussani, su kuriuo mane sieja daug prisiminimų ir kuris man buvo tapęs tikru draugu. Paskutinis susitikimas, kaip užsiminė Mons. Carron, įvyko Milano katedroje prieš dvejus metus, vasarį, kai mylimas Jonas Paulius II mane pasiuntė vesti jo iškilmingų laidotuvių. Šventoji Dvasia paskatino per jį atsirasti Bažnyčioje Judėjimą, jūsų Judėjimą, kad jis liudytų buvimo krikščionimis grožį toje epochoje, kurioje plito nuomonė, kad krikščionybė yra kažkoks sunkus ir slegiantis dalykas, kuriuo reikia gyventi. Kun. Giussani tuomet stengėsi vėl pažadinti jaunų žmonių meilę Kristui, „keliui, tiesai ir gyvenimui“, kartodamas, kad tik Jis yra kelias, vedantis į pačių didžiausių žmogaus širdies troškimų išsipildymą, ir kad Kristus gelbsti mus ne ignoruodamas mūsų žmogiškumą, bet per jį. Kaip sakiau jo laidotuvių pamoksle, šis drąsus kunigas, užaugęs namuose, kuriuose stigo duonos, bet kurie buvo turtingi muzika – kaip jis pats mėgo sakyti – nuo pat pradžių buvo paliestas, tiksliau sužeistas, grožio troškimo, ne bet kokio grožio. Ieškojo pačio Grožio, beribio Grožio, kurį rado Kristuje. Kaip nepriminti, be to, daugelio kun. Giussani susitikimų ir kontaktų su mano gerbiamu pirmtaku Jonu Pauliumi II? Per jums brangias metines Popiežius norėjo dar kartą pakartoti, kad originali pedagoginė Comunione e Liberazione įžvalga yra iš naujo pasiūlyti patraukliu ir atitinkančiu šiuolaikinę kultūrą būdu krikščionišką įvykį, suvokiamą kaip naujų vertybių šaltinį ir gebantį paveikti visą egzistenciją.

Įvykis, kuris pakeitė Įkūrėjo gyvenimą, „sužeidė“ ir daugybės jo dvasinių vaikų gyvenimus ir padėjo atsirasti daugybei religinių ir bažnytinių patirčių, kurios sudaro jūsų plačios ir įvairiaplypės dvasinės Šeimos istoriją. Comunione e Liberazione yra bendruomeninė tikėjimo patirtis, gimusi Bažnyčioje ne iš Hierarchijos organizacinio noro, o iš atnaujinto susitikimo su Kristumi ir todėl, galime sakyti, iš Šventosios Dvasios pastaruoju metu ateinancio impulso. Dar ir šiandien ji siūlosi kaip galimybė gyventi giliu ir konkrečiu būdu krikščionišką tikėjimą, iš vienos pusės visiškai ištikimai tarnaujant Petro Pasekėjui ir Ganytojams ir bendrystėje su jais, kurie užtikrina Bažnyčios valdymą; iš kitos – su spontaniškumu ir laisve, kurie suteikia galimybę naujoms ir pranašiškoms apaštalinėms ir misionieriškoms formoms pasireikšti.

Brangūs draugai, jūsų Judėjimas šitaip įsijungia į tą platų asociacijų, judėjimų ir naujų bažnytinių realybių, Šventosios Dvasios apvaizdos sužadintų Bažnyčioje po antrojo Bažnytinio Vatikano Susirinkimo, suklestėjimą. Kiekviena Dvasios dovana pagal savo prigimtį ir neišvengiamai prisideda kuriant Kristaus Kūną, siūlydama neišmatuojamos Dievo meilės kiekvieno žmogaus gyvenime liudijimą. Vadinasi, bažnytinių judėjimų realybė yra Viešpaties Dvasios vaisingumo ženklas, kad pasaulyje pasirodytų prisikėlusio Kristaus pergalė ir išsipildytų visai Bažnyčiai patikėtas misionieriškas paliepimas. Pasauliniame bažnytinių judėjimų Kongrese 1998 metų gegužės 27 dieną kreipimesi Dievo Tarnas Jonas Paulius II pakartojo, kad Bažnyčioje nėra kontrasto ar priešpriešos tarp institucijų ir tarp charizmų lygmenų, kurių svarbi išraiška yra Judėjimai, nes abi yra esminės Dievo Tautos sudedamosios dalys. Bažnyčioje taip pat pagrindinės institucijos yra charizmatiškos, o kita vertus, charizmos turi vienu ar kitu būdu institucionalizuotis, kad būtų nuoseklios ir tolydžios. Taip abu lygmenys, kilę iš tos pačios Šventosios Dvasios ir tarnaujantys tam pačiam Kristaus Kūnui, kartu prisideda prie Kristaus paslapties ir atperkamojo darbo veikimo pasaulyje. Šitai paaiškina, kodėl Popiežius ir Ganytojai kreipia dėmesį į charizmatinių dovanų gausybę šiuolaikinėje epochoje. Atsižvelgdamas į tai, neseniai vykusio susitikimo su dvasininkija ir Romos klebonais metu, remdamasis šv. Pauliaus kvietimu Tesalonikiečiams neslopinti charizmų, pasakiau, kad jei Viešpats mums duoda naujų dovanų, turime būti už tai dėkingi, net jei tuo metu jos yra nepatogios. O kartu kadangi Bažnyčia yra viena, ir jei Judėjimai tikrai yra Šventosio Dvasios dovanos, turi natūraliai įsijungti į bažnytinę Bendruomenę ir jai tarnauti taip, kad kantriu dialogu su Ganytojais galėtų būti kuriančiomis šiandienos ir rytojaus Bažnyčios dalimis.

Brangūs broliai ir seserys, mylimasis Jonas Paulius II dar kitomis aplinkybėmis, jums labai svarbiomis, patikėjo jums šią užduotį: „Eikite į visą pasaulį ir neškite tiesą, grožį ir ramybę, kurie yra sutinkami Krituje Atpirkėjuje“. Kun. Giussani iš šių žodžių sudarė viso Judėjimo programą ir tai Comunione e Liberazione buvo misionieriško laikotarpio, kuris jus nusiuntė į aštuoniasdešimtį šalių, pradžia. Šiandien aš jus kviečiu toliau eiti šiuo keliu turint gilų tikėjimą, asmeninį ir tvirtai įsišaknijusį į gyvą Kristaus Kūną, kuris garantuoja Jėzaus buvimą dabartyje su mumis. Užbaikime šį mūsų susitikimą kreipdami žvilgsnį į Dievo Motiną, kai kalbėsime Viešpaties Angelo maldą. Kun. Giussani jai jautė didelį atsidavimą, kurį sustiprino trumpa malda Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam ir Dantės Alighieri Giesmės Mergelei deklamavimu, kurią šįryt pakartojote. Telydi jus Šventoji Mergelė ir tepadeda jums nuoširdžiai tarti „taip“ Dievo valiai kiekvienoje situacijoje. Galite pasitikėti, brangūs draugai, mano nuolatiniu prisiminimu maldoje, o dabar su meile laiminu jus, čia esančius, ir visą jūsų dvasinę Šeimą.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika