Privatumo politika - Archyvas

Asmens duomenų apsaugos politika

1. Šios privatumo politikos tikslas
Šiame dokumente aprašomos šioje svetainėje (toliau – svetainė) taikomos procedūros – naudotojų, kurie lankosi svetainėje, asmens duomenų valdymas ir tvarkymas.

Šis pranešimas atitinka Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnio nuostatas, taip pat Italijos duomenų apsaugos institucijos 2014 m. gegužės 8 d. Bendrąjį reglamentą Nr. 229, skirtą visiems asmenims, kurie naudojasi Komunijos ir išlaisvinimo brolijos interneto paslaugomis, prieinamomis internete adresu https://lt.clonline.org. Ši politika taikoma tik svetainei https://lt.clonline.org, o ne jokioms kitoms svetainėms, kurias naudotojas gali pasiekti spustelėdamas nuorodas pirmiau minėtoje svetainėje. Ši politika taip pat grindžiama Rekomendacija Nr. 2/2001, kurią 2001 m. gegužės 17 d. priėmė Europos asmens duomenų apsaugos institucija, posėdžiavusi kaip Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnyje nustatyta darbo grupė, siekdama nustatyti tam tikrus minimaliuosius reikalavimus, taikomus asmens duomenų rinkimui internete, ir visų pirma informacijos, kurią duomenų valdytojai turi pateikti naudotojams, besilankantiems tinklalapiuose, metodus, laiką ir pobūdį, neatsižvelgiant į apsilankymo tikslus.

2. Duomenų valdytojo tapatybės ir kontaktinė informacija
Asmens duomenų valdytojas yra Komunijos ir išlaisvinimo brolija, kurios biuras įsikūręs adresu Via De Notaris 50, Milan, tel. 02.66595088, el. paštas privacy@comunioneliberazione.org.

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir procedūros
Naudotojų, siunčiančių užklausas dėl informacinės medžiagos (naujienlaiškio, dokumentų, atsakymų į užklausas ir kt.), pateikti asmens duomenys naudojami tik prašomai paslaugai ar informacijai suteikti.
Tokiais atvejais teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra naudotojo duotas sutikimas, išreikštas naudotojo prašymu arba – slapukų diegimo atveju (žr. šios politikos 9 skirsnį) – susijusio teksto laukelio spustelėjimu.
Atšaukus sutikimą arba atsisakius duomenų tvarkymo, gali būti neįmanoma patenkinti užklausos arba suteikti prašomos paslaugos.
Jei nepritariate slapukų diegimui (žr. šios politikos 9 skirsnį) arba jų atsisakote, tam tikri puslapiai arba svetainės funkcijos gali būti rodomi netinkamai.
Visi duomenys bus tvarkomi pagal Reglamento (ES) Nr. 679/2016 5 straipsnio nuostatas, kuriomis nurodoma, kad duomenys: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu; renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais; yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi; tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, įskaitant rankinius (pvz., atsarginės popierinės kopijos) ir (arba) automatinius metodus (pvz., elektroninis tvarkymas ir atsarginės kopijos), būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo; tvarkomi visada laikantis galiojančių teisės aktų.

4. Duomenų gavėjai
Asmens duomenys trečiosioms šalims perduodami tik tais atvejais, kai būtina įvykdyti pirmiau nurodytus tikslus.
Iš interneto tarnybos gauti asmens duomenys neplatinami.
Asmens duomenys perduodami subjektams, kuriuos duomenų valdytojas įgaliojo tvarkyti duomenis pagal Reglamento (ES) 2016/679 4, 10 ir 29 straipsnius, taip pat išorės subjektams, kuriuos valdytojas pasamdė techninei pagalbai ar priežiūrai užtikrinti ir kurie įrodė esantys patikimi ir suteikė tinkamas privatumo garantijas, remiantis Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnyje nustatytais rašytiniais aktais.

5. Duomenų saugojimo trukmė
Asmens duomenys tvarkomi naudojant automatines technologijas ir saugomi tik tol, kol tai yra būtina tikslams, kuriais duomenys buvo surinkti, pasiekti.

6. Tarptautinis duomenų perdavimas
Šioje svetainėje naudojami trečiųjų šalių slapukai, įskaitant „Google“ ir „Facebook“ sukurtus slapukus (žr. šios politikos 9 skirsnį).
Todėl iš šių slapukų gautą informaciją apie tai, kaip naudojama svetainė, trečiosios šalys gaus tvarkymo tikslais už Italijos ribų (visų pirma Jungtinėse Amerikos Valstijose).
Tiek „Google“, tiek „Facebook“ įsipareigojo laikytis „privatumo skydo“ principų.
Jokie kiti asmens duomenys neperduodami tarptautiniu mastu.

7. Duomenų tvarkymo vieta
Duomenų, susijusių su šios svetainės paslaugomis, tvarkymas vyksta duomenų valdytojo – Komunijos ir išlaisvinimo brolijos – būstinėje Milane adresu Via De Notaris 50.

8. Naršymo duomenys
Įprastai veikiančios informacinės sistemos ir programinės įrangos procedūros, naudojamos šios svetainės funkcijoms atlikti, renka tam tikrus asmens duomenis, kurių perdavimas numanomas naudojantis internetu, remiantis TCP / IP protokolu.
Tai informacija, kuri renkant duomenis nėra susiejama su nustatytais duomenų subjektais, tačiau dėl jų pobūdžio, tvarkant ir susiejant su kitų turimais duomenimis, būtų galima nustatyti naudotojų tapatybę. Šiai duomenų kategorijai priklauso svetainėje apsilankančių naudotojų naudojamų kompiuterių IP adresai arba domenų pavadinimai, prašomų išteklių adresai URI (universalusis išteklių identifikatorius) formatu, užklausos laikas, užklausos pateikimo saityno serveriui metodas, atsakant pateikto failo matmenys, skaitmeninis kodas, kuriuo nurodoma saityno serverio pateikto atsakymo būseną (sėkmė, klaida ir kt.) ir kiti parametrai, susiję su naudotojo operacine sistema ir IT aplinka. Šie duomenys naudojami tik siekiant gauti anoniminę statistinę informaciją apie naudojimąsi svetaine ir patikrinti, ar ji veikia teisingai. Iškart po analizės šie duomenys ištrinami.
Duomenys gali būti naudojami siekiant nustatyti, kas yra atsakingas už įtariamus kibernetinius nusikaltimus, kuriais daroma žala svetainei; be šios aplinkybės, duomenys apie apsilankymus saityne nesaugomi ilgiau nei septynias dienas.

9. Slapukų naudojimas
Išsami slapukų politika pateikiama adresu spustelėti čia.

10. Trečiųjų šalių svetainės
Svetainėje yra nuorodų į išorines svetaines, kurios nėra duomenų valdytojo nuosavybė ir kurių jis nekontroliuoja.
Tai visų pirma pasakytina apie nuorodas į straipsnius ir multimedijos turinį, kurį pateikia išorinės svetainės (pvz., „YouTube“). Mažas jų rodinys pateikiamas mūsų svetainėje, nes manoma, kad tai domina naudotojus.
Aktyvindami nuorodą ir (arba) stebėdami vaizdo įrašą savo nuožiūra ir atsakingai, naudotojai turėtų žinoti, kad jie jungiasi prie išorinės svetainės, kurioje yra turinys arba vaizdo įrašas, ir naršymas bus tęsiamas toje svetainėje, o ne duomenų valdytojo svetainėje.
Duomenų valdytojas nėra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą per slapukus ar bet kuriuo kitu būdu, kurį savarankiškai atlieka minėtos trečiosios šalys. Jų atžvilgiu jis neturi jokios kontrolės ar jurisdikcijos.
Tokiais atvejais naudotojai raginami peržiūrėti kiekvienos svetainės pateiktą privatumo politiką ir (arba) tiesiogiai susisiekti su svetainės valdytoju.

11. Duomenų subjektų teisės
Pagal Reglamento (ES) Nr. 679/2016 13 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktus bei 16–21 straipsnius duomenų subjektai turi teisę:

  • prašyti valdytojo suteikti prieigą prie asmens duomenų ir juos ištaisyti arba pašalinti, apriboti su duomenų subjektu susijusį tvarkymą arba paprieštarauti duomenų tvarkymui, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
  • jei duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarant poveikio duomenų tvarkymo teisėtumui, grindžiamam sutikimu prieš jį panaikinant;
  • pateikti skundą Italijos duomenų apsaugos institucijai arba pasinaudoti kitomis duomenų subjektams teikiamomis teisinėmis taisomosiomis priemonėmis, kaip nurodyta taikomuose teisės aktuose.


Šis dokumentas, skelbiamas internete adresu https://lt.clonline.org, yra šios svetainės privatumo politika, kuri gali būti kečiama arba atnaujinama.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas