Teisiniai pranešimai - Archyvas

Teisiniai pranešimai

Sąlygos

1. Bendros naudojimosi sąlygos
Naudodamiesi paslaugomis, susijusiomis su svetaine lt.clonline.org (toliau – paslaugos arba paslauga), naudotojai privalo laikytis toliau nurodytų naudojimosi sąlygų.

Komunijos ir išlaisvinimo brolija, svetainės ir jos domeno redaktorė ir savininkė, išlaiko teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, pridėti arba pašalinti dalį šių sąlygų ir pranešti apie tai suinteresuotosioms šalims, paskelbdama pakeistą versiją svetainėje arba įspėdama jas elektroniniu paštu. Kiekvienas skaitytojas turi reguliariai peržiūrėti šias sąlygas, kad įsitikintų, jog žino apie bet kokius pakeitimus, padarytus po paskutinio apsilankymo svetainėje. Neatsižvelgiant į tai, siekiant naudotis svetaine ir jos paslaugomis, privaloma sutikti su bet kokiais pakeitimais, atliktais po paskutinio naudotojo apsilankymo.

Komunijos ir išlaisvinimo brolija išlaiko teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti visas arba dalį teikiamų paslaugų, įskaitant prieigą prie duomenų bazės ar jos turinio. Komunijos ir išlaisvinimo brolija taip pat išlaiko teisę iš anksto nepranešusi ir neprisiimdama jokios atsakomybės už tokį paslaugų apribojimą nustatyti apribojimus visai arba daliai prieigos prie svetainės ar paslaugų.

2. Svetainės lt.clonline.org turinys ir paslaugos ir skaitytojams užtikrinama galimybė jais naudotis
Svetainės lt.clonline.org turinys ir paslaugos skirti asmeniniam, o ne profesionaliam naudojimui. Bet kokio turinio atkūrimas ar rinkimas bet kokiu tikslu, išskyrus asmeninį naudojimą, yra aiškiai draudžiamas be išankstinio aiškaus, rašytinio autoriaus ar autorių teisių turėtojo leidimo, kaip nurodyta svetainėje.

Visa svetainėje skelbiama medžiaga saugoma autorių teisių įstatymais ir yra Komunijos ir išlaisvinimo brolijos arba asmenų, kurie turi teises pagal šiuos įstatymus, nuosavybė. Skaitytojai privalo laikytis reikalavimų, susijusių su bet kokiomis papildomomis nuorodomis, kurios gali būti skelbiamos svetainėje dėl intelektinės nuosavybės teisių į turinį, kuris pasiekiamas naudojantis svetainės paslaugomis.

Jei nenurodyta kitaip, visi monsinjoro Luigio Giussanio ir tėvo Juliáno Carróno tekstai ir vaizdai yra Komunijos ir išlaisvinimo brolijos nuosavybė.

Monsinjoro Luigio Giussanio ir tėvo Juliáno Carróno vaizdų kopijas, priklausančias Komunijos ir išlaisvinimo brolijai ir pateiktas svetainėje www.clonline.org, leidžiama naudoti tik asmeniniais tikslais, o bet koks kitas naudojimas draudžiamas. Šios nuotraukos pasiekiamos tik pačioje svetainėje naudojamu formatu. Jei nuotraukos yra trečiųjų šalių nuosavybė, prašymai turi būti pateikti tiesiogiai autoriaus teisių turėtojui. Komunijos ir išlaisvinimo brolija gali ištaisyti visas klaidas, kurios gali atsirasti priskiriant nuotraukos autorių teises, ir imtis visų įmanomų priemonių tokioms klaidoms ištaisyti.

Tekstai gali būti atkuriami tik asmeniniam naudojimui ir negali būti atkuriami iš dalies arba visiškai be išankstinio brolijos sutikimo, išskyrus tolesnėje dalyje aprašytus atvejus.

3. Pareiškimas dėl atsakomybės ir garantijų
Naudodamasis svetaine ir jos paslaugomis, skaitytojas privalo susilaikyti nuo:

a. bet kokio svetainės ar joje pateiktos medžiagos neteisėto naudojimo;
b. naudojimosi svetaine tokiu būdu, kuris gali trukdyti, sugadinti arba padaryti svetainę (visą arba iš dalies) ne tokią efektyvią, arba kokiu nors būdu pakenkti svetainės funkcionalumui ar efektyvumui;
c. svetainės naudojimo virusams ar bet kokiai kitai medžiagai, kuri gali kokiu nors būdu pakenkti ar sužaloti, perduoti arba įkelti;
d. svetainės naudojimo rinkodaros ir (arba) reklaminei medžiagai perduoti be rašytinio leidėjo leidimo.

Komunijos ir išlaisvinimo brolija neatsako už naudotą medžiagą ir (arba) veiksmus, kurių ėmėsi skaitytojai naršydami svetainėje, taip pat neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su bet kokio viruso ar kito žalingo turinio, kilusio iš trečiųjų šalių, perdavimu naudotojo įrenginiui.

Skaitytojas pripažįsta, kad bet koks pasitikėjimas svetainėje skelbiamų nuomonių, pareiškimų, nuorodų ir informacijos teisingumu ir patikimumu priklauso skaitytojo nuožiūrai ir jis yra atsakingas už bet kokias su tuo susijusias pasekmes. Paslauga ir visos atsisiunčiamos medžiagos nepakeistos teikiamos valstybėje, kurioje jos aptinkamos, be jokių garantijų. Todėl skaitytojas pripažįsta, kad tik jis yra atsakingas už bet kokį tokių medžiagų naudojimą.

4. Naujienlaiškis
Naudotojai gali užsiprenumeruoti naujienlaiškį, užpildydami atitinkamą svetainėje pateiktą formą. Šio prašymo pateikimas yra sutikimas leisti tvarkyti asmens duomenis.

5. Kita informacija
Kompetentinga institucija, atsakinga už šių taisyklių taikymą, yra Milano tribunolas.

6. Asmens duomenų apsauga
Skaitytojo pateikti asmens duomenys, įskaitant naujienlaiškio prenumeratą, saugomi pagal Reglamentą (ES) Nr. 679/2016.

Visa į svetainę siunčiama asmeninė informacija bus tvarkoma pagal teisės aktus, kuriais reglamentuojama asmens duomenų apsauga. Bet kokių ne asmens duomenų perdavimas leidėjui, svetainės valdytojui ar tinklaraščio savininkui (įskaitant pasiūlymus, sumanymus, dizainus, projektus ir kt.) yra teisės naudoti, atkurti, rodyti, diegti, keisti, skelbti ar platinti pirmiau minėtus ne asmens duomenis suteikimas gavėjui.

Įprastai veikiančios informacinės sistemos ir programinės įrangos procedūros, naudojamos svetainės funkcijoms atlikti, renka tam tikrus asmens duomenis, kurių perdavimas numanomas naudojantis internetu, remiantis TCP / IP protokolu.

Tai informacija, kuri renkant duomenis nėra susiejama su nustatytais duomenų subjektais, tačiau dėl jų pobūdžio, tvarkant ir susiejant su kitų turimais duomenimis, įmanoma nustatyti naudotojų tapatybę. Šiai duomenų kategorijai priklauso svetainėje apsilankančių naudotojų naudojamų kompiuterių IP adresai arba domenų pavadinimai, prašomų išteklių adresai URI (universalusis išteklių identifikatorius) formatu, užklausos laikas, užklausos pateikimo saityno serveriui metodas, atsakant pateikto failo matmenys, skaitmeninis kodas, kuriuo nurodoma saityno serverio pateikto atsakymo būseną (sėkmė, klaida ir kt.) ir kiti parametrai, susiję su naudotojo operacine sistema ir IT aplinka. Šie duomenys naudojami tik siekiant gauti anoniminę statistinę informaciją apie naudojimąsi svetaine ir patikrinti, ar ji veikia teisingai. Iškart po analizės šie duomenys ištrinami. Šie duomenys gali būti naudojami siekiant nustatyti, kas atsakingas už kibernetinius nusikaltimus, kuriais daroma žala svetainei.

Savanoriškas el. laiško siuntimas svetainėje nurodytais adresais susijęs su siuntėjo vykdomu adresų rinkimu, kuris būtinas atsakant į pateiktas užklausas, taip pat su kitų į susirašinėjimą įtrauktų asmenų duomenų rinkimu.

Asmens duomenų subjektai turi teisę gauti patvirtinimą, ar šie duomenys tvarkomi, ar ne, žinoti duomenų turinį ir šaltinį, patikrinti jų tikslumą ir paprašyti, kad jie būtų papildyti, atnaujinti ar pataisyti (Reglamento (ES) Nr. 679/2016 13 straipsnis). Pagal tą patį straipsnį duomenų subjektai turi teisę prašyti ištrinti ar pakeisti duomenis anoniminiu formatu ir teisę prašyti sustabdyti bet kokį duomenų tvarkymą, kuriuo pažeidžiami teisės aktai; be to, jie turi teisę bet kuriuo metu dėl teisėtų priežasčių paprieštarauti duomenų tvarkymui. Laiškai turėtų būti siunčiami Komunijos ir išlaisvinimo brolijai, duomenų valdytojui, kurio biuras įsikūręs adresu Via De Notaris 50 – 20128 Milan, Italy.

Išsamesnė privatumo politikos versija pateikiama čia.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas