Comunione e Liberazione 50-ojo jubiliejaus proga - Jono Pauliaus II tekstai

Comunione e Liberazione 50-ojo jubiliejaus proga

Jonas Paulius II

2004-02-22 - Jono Pauliaus II laiškas kun. Luigi Giussani

1. Ateinantį spalį sukaks penkiasdešimt metų kaip Jūs, palikęs dėstymą Venegono Seminarijos teologijos fakultete, pradėjote dėstyti tikybą klasikiniame Milano licėjuje “Beršė”, taip duodamas pradžią bendruomeniniam ir bažnytiniam keliui, kuris tapo Judėjimu, o vėliau “Comunione e Liberazione” Brolija. Aš mielai prisijungiu prie padėkos, kuri šiame jubiliejuje kyla Dievui, visokio gėrio Davėjui, iš Jūsų, kunigo, ir visų kitų, kurie prisijungė prie judėjimo, širdies. Šio amžiaus vidury dieviškoji Apvaizda įgyvendino darbą, kuris greit besiplėsdamas Italijoje ir pasaulyje atnešė gausius gėrio vaisius Bažnyčiai ir visuomenei.
Jis šiandien sutinkamas septyniasdešimtyje šalių ir siūlo tikėjimo patirtį, galinčią įsišaknyti pačiose įvairiausiose kultūrose; patirtį, kuri visiškai keičia žmonių gyvenimus, nes skatina asmeniniam susitikimui su Kristumi. “Comunione e Liberazione” yra judėjimas, kuris pastaruosius penkiasdešimt metų kartu su didele įvairove kitų Asociacijų ir naujų Bendruomenių, gali būti visiškai teisingai laikomas vienu iš daug žadančio “pavasario”, įkvėpto Šventosios Dvasios, daigų. Šis amžiaus vidurys yra pažymėtas skaudžios priešpriešos su viešpataujančiomis ideologijomis, utopinių projektų krizės ir, labai nesenai, išplitusio polinkio į reliatyvizmą, skepticizmą, nichilizmą, kurie taikosi numalšinti naujų kartų troškimus ir viltis.

2. Man labai malonu išreikšti Jums, kaip ir visiems Judėjimo nariams, palinkėjimą, kad šis svarbus jubiliejus skatintų kiekvieną sugrįžti prie patirties ištakų, kurios buvo Judėjimo stimulas, taip atnaujinant pradinį susižavėjimą. Yra iš tiesų svarbu išlikti ištikimiems pradinei charizmai, kad galėtume veiksmingai atsakyti į laikų laukimus ir iššūkius. Pakartosiu šiandiena tai, ką jums jau sakiau prieš kelis metus: “Nuolat atgaivinkite atrastą charizmą, kuri jus sužavėjo ir ji daug galingiau ves jus, kad taptumėte tarnautojais tos vienintelės galybės, kuri yra Viešpats Kristus!” (Mokymai, VIII/ 2 [1985], p.660).
Nusižeminę ir ištikimai sekdami Jėzų, kam yra pašaukti visi pakrikšytieji, kiekvienas iš jūsų tegu semiasi įkvėpimo iš Mergelės Marijos pavyzdžio. Tegu Ji būna jūsų buvimo krikščionimis šiandien pavyzdys! “Jūsų Judėjimas, - ir tai sakiau dvidešimtųjų Brolijos “Comunione e Liberazione“ metinių proga, nuo tada, kai ji buvo pripažinta Popiežiškosios Pasauliečių Tarybos, - norėjo ir tebenori nurodyti ne kokį nors kelią, bet kelią, kuris veda šios egzistencinės dramos sprendimo link. Kelias, kaip jau daug kartų Jūs esate kartojęs, yra Kristus” (nr.2, iš “Osservatore Romano”, 2002m. vasario 13d., p.8).
Būtent čia randama jūsų judėjimo pradinė pedagoginė nuojauta: iš naujo pasiūlyti, t.y. patraukliu būdu ir sutartinai su šiuolaikine kultūra, krikščioniškąjį įvykį, suvokiamą kaip naujų vertybių, galinčių nukreiptį visą egzistenciją, šaltinį. Reikia ir skubiai padėti sutikti Kristų, kad jis taptų galutinis šiandienos žmogaus gyvenimo ir taip pat darbo tikslas. Ši tikėjimo patirtis skatina naują žvilgsnį į realybę, skatina atsakomybę ir kūrybingumą, susijusius su kiekviena gyvenimo sritimi: nuo darbinės veiklos iki santykių šeimoje, nuo socialinio darbo iki kultūrinės ir politinės sferų pagyvinimo.
Keliu į Viešpatį savo maldą, kad jūsų Judėjimo penkiasdešimtmetis kiekvienam savo nariui suteiktų galimybę naudingam sustojimui, kad jie vėl pradėtų eiti sustiprėję ir su nauju įkvėpimu žiūrėtų į naujas trečio tūkstantmečio apaštalines užduotis. Tegu šis jubiliejus būna pačiu laiku suteikta galimybė, kad pagilintumėte Jėzaus pažinimą ir meilę jo asmeniui ir jo išganymo naujienai.

3.Irkitės į gilumą! “Duc in altum!” (Lk 5,4). Šį evangelijos sakinį, kurį daugeliu progų turėjau galimybę pakartoti, dabar sakau jums. Jis yra kvietimas jums su dėkingumu atsiminti praeitį, aistringiau išgyventi šiandieną ir su pasitikėjimu atsiverti ateičiai, nes “Jėzus Kristus buvo toks pat vakar, yra šiandien ir bus visad! (Ž 13,8)” (žr. Novo millennio ineunte, 1). Įkvėptas šio sąmoningumo, tegu jūsų Judėjimas ir toliau visiems skelbia susitikimo su žmogaus Išganytoju grožį ir džiaugsmą; tegu tvirtai skelbia dieviškąjį gailestingumą ir primena retkarčiais nepasitikinčiai žmonijai, kad nereikia bijoti, nes Kristus yra mūsų ateitis.
Su giliu pamaldumu Petro Pasekėjui ir teisėtiems Bažnyčios Ganytojams bei kartu su kitais Judėjimais ir Asociacijomis, siūlykite vyskupijų ir parapijų Bendruomenėms jūsų charizmos pradinį įnašą, skleidžiant ir liudijant evangelinę naujieną.
Tegu Šventoji Mergelė, krikščioniškojo gyvenimo mokytoja ir pavyzdys bei vilties “versmė nesudrumsta”, lydi ir saugo jūsų kelią. Tegu Ji būna atrama, į kurią nuolat žiūrėti.
Su tokiais jausmais ir palinkėjimais, užtikrindamas savo dvasinį dalyvavimą jubiliejiniame šventime, mielai suteikiu Jums, jūsų bendražygiams ir visiems Judėjimo nariams ypatingąjį Apaštališkąjį Palaiminimą.

Iš Vatikano, 2004m. vasario 22d.
Jonas Paulius II

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika