Brolija - Suaugusieji

Bendrystė ir išsilaisvinimas brolija

Tarp bendruomeninio gyvenimo formų, kilusių iš judėjimo, ši yra viena svarbiausių, turinti bendras su judėjimu ištakas ir tikslus. Tai Popiežiaus teisių pasauliečių Asociacija, pripažinta 1982 metų vasario 11d. Asociacijos pateikto prašymo pripažinti patvirtinimo dekrete sakoma, kad pats Šventasis Tėvas "maloniai teikėsi paraginti Popiežiškąją Pasauliečių Tarybą pripažinimo procesą baigti teigiamai". Dekretą lydinčiame laiške, kurį pasirašė kardinolas Opilio Rossi, pripažįstama, kad Comunione e Liberazione brolijos indėlis Bažnyčiai evangelizacijos darbe yra "ypatingai naudingas ir pastoraciniu požiūriu neatidėliotinas", ypač "nuošaliose" ir nuo krikščionybės atitolusiose srityse, kuriose "pagrindiniams žmogaus ir visuomeninio gyvenimo principams gresia pavojus". Bažnytinė Asociacijos prigimtis (taip baigiamas laiškas) akivaizdžiai parodo jos "visišką atsidavimą ir bendrumą su vyskupais ir jų priešakyje esančiu vyriausiuoju Bažnyčios Ganytoju", bei su sielovadiniu vyskupijos gyvenimu, teikiant "patirtį ir įnešant savo indėlį".

Toks pripažinimas iš Popiežiškosios Pasauliečių Tarybos pusės iš tiesų reiškė auklėjamosios CL patirties pripažinimą.

Pirmosios Brolijos grupės atsirado maždaug 7-to dešimtmečio viduryje kai kurių CL narių iniciatyva. Tai buvo universitetą baigę asmenys, kurie bendruomeniniu būdu norėjo sustiprinti savo ryšį su Bažnyčia jau gyvendami suaugusiųjų gyvenimą su visa jo atsakomybe.

Šiandien Brolija savo grupėse turi per 60 000 narių, vyrų ir moterų, nusprendusių atsidėti tokiam gyvenimui, kuris teigia šventumo siekimą kaip tikrąjį egzistencijos tikslą. Paprastai Brolijos gyvenimas vyksta laisvai susidariusiose grupėse, kurioms tokia gyvenimo forma tampa jų draugystės ir pasidalinimo pagrindu. Paskutiniaisias metais Italijoje bei užsienyje atsiranda ir vyskupijų kunigų, kurie susiburia į Brolijos grupes (pirmoji iš jų pasivadino "Studium Christi") taip ketindami savitarpiškai padėti gilinti savo pašaukimą ir toliau vykdyti savo misiją.

Įstojant į Broliją kaip regula yra numatyta minimali asmeninė askezė, kasdieninė malda ir dalyvavimas dvasiniam ugdymui skirtuose susitikimuose, tokiuose kaip kasmetinės rekolekcijos, bei įsipareigojimas remti (taip pat ir finansiškai) karitatyvinius, misijinius ir kultūrinius renginius, kuriuos organizuoja arba remia Brolija.

Kad skaitytojas geriau suprastų Brolijos dvasią, jam siūlome paskaityti Don Giussani laišką naujiems Brolijos nariams. Jį rasite priede.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Webmaster / Note legali / Credits