Istorinė apžvalga - Bažnytinis judėjimas

Istorija trumpai

Nuo 1954 metų iki šių dienų šie įvykiai buvo labai svarbūs Judėjimo CL istorijai ir augimui Italijoje bei visame pasaulyje.

1954: Kunigas Giussani, išjudintas poreikio jaunimo tarpe atgaivinti krikščionišką esatį, pradeda mokyti religijos Berchet klasikiniame licėjuje Milane. Apie jį iškart susirenka nedidelė studentų grupelė, kuri palaipsniui auga ir išplinta po kitas mokyklas. Gioventu Studentesca (GS) (Besimokantis jaunimas), kurio susitikimus pradžioje globojo Katalikiško Veikimo (Azione Cattolica) judėjimas Milano arkivyskupijoje ir kuris vėliau pasklido ir po kitus Italijos miestus, yra palaikomas ir Kardinolo Giovanni Battista Montini.

1957: Kardinolas Montini, Milano arkivyskupas, parašo Milano arkivyskupijai pastoracinį Gavėnios laišką, kuris vadinasi „Apie religinį jausmą“. Šiame laiške būsimas Popiežius Paulius VI pateikia tikėjimo būklės Italijoje 1950-aisiais metais įvertinimą. Giussani priima iššūkį, kuris buvo pateiktas laiške, ir tų pačių metų gruodį jis parašo savo paties tekstą, pavadintą „Religinis jausmas“, o šį tekstą publikuoja Italijos Jaunimo Katalikiško Veikimo Milano arkivyskupijoje vadovų taryba. Religinio jausmo tema lydės Giussani mintis ir darbus visą gyvenimą ir pasireikš naujais, detalesniais ir kruopštesniais originalaus teksto leidimais.

1959: Buvo išleista pirmoji knyga, kurioje išdėstytos pagrindinės idėjos ir metodai GS gyvenimui. Ji vadinosi „Gioventu Studentesca: patirties apmąstymas“ (Gioventù Studentesca: riflessioni sopra un’esperienza).

1960: išleidžiama antroji knyga „Krikščioniškos patirties pėdsakai“ (Tracce d’esperienza cristiana), kurią vėliau seka „Krikščioniško metodo pastabos“ (Appunti di metodo cristiano). Šios trys knygelės bus tarp pirmųjų pagrindinių Judėjimo tekstų ir vėliau bus sujungtos knygoje „Kelias į tiesą yra patirtis“ (Il cammino al vero è un’esperienza). Pasak kun. Giussani, šie tekstai „užfiksuoja priežastis ir iš jų kylančias metodologines pastabas, susijusias su pirmųjų vietinių bendruomenių formavimusi“.

1964: kunigas Giussani pradeda dėstyti Teologijos pagrindus katalikiškame Šventosios Širdies universitete Milane. Tais pačiais metais atsiranda „Suaugusiųjų grupė“ (vėliau Memores Domini, tie, kurie liudija Viešpatį), burianti judėjime žmones, kurie seka visiško atsidavimo Dievui pašaukimu, neatsiskirdami nuo pasaulio. Dalykai, sudarantys Memores Domini gyvenimą, yra kontempliacija, suprantama kaip nuolat esančio Kristaus atsiminimas, bei misija, kuri suprantama kaip troškimas visiems žmonėms skelbti krikščioniškąją žinią.
Asociacijos narių tikslas yra sekti Krikščioniškojo tobulumo gyvenimu, praktikuojant evangelinius patarimus, „kurie gali būti susumuojami į kategorijas, kuriomis Bažnyčia reziumuoja Kristaus sekimą: paklusnumas, ta prasme, kad dvasinės pastangos ir asketiškas gyvenimas yra palengvinami ir paliudijami sekimu; neturtas, suprantamas kaip atsiribojimas nuo asmeninio turto bei materialių dalykų; ir skaistumas, suvokiamas kaip šeimos atsisakymas tam, kad būtų atsidavimas Kristui, kuris yra kilnesnis“ („Memores Domini“ interviu su kunigu Giussani, „30Giorni“, Nr. 5, 1989, 56-62).

1965: kunigas Giussani keliems mėnesiams išvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas. Grįžęs į Italiją, jis nustoja vadovauti GS.

1968: krizė GS, kuri prasidėjo 1960-ųjų viduryje, pasiekia viršūnę. Tūkstančiai jaunuolių palieka Judėjimą, kad prisidėtų prie marksizmo įkvėptų studentų protestų judėjimo.

1969: po 1968-ųjų krizės Judėjimas nauju pavadinimu Bendrystė ir Išsilaisvinimas (Comunione e Liberazione, CL) atgimė labiau subrendusia forma, įtraukdamas ne tik vidurinės mokyklos moksleivius, bet ir didėjantį skaičių universiteto studentų bei suaugusiųjų.

Judėjimo naujasis pavadinimas yra paimtas iš reklaminio lapelio, publikuoto lapkričio mėnesį studentų grupelės, kuri liko susijusi su kunigu Giussani ir kuri pripažino jį kaip naujo judėjimo vadovą. Jie entuziastingai priėmė tą pavadinimą: „Bendrystė ir Išsilaisvinimas: toks mūsų užduoties pavadinimas“.

1970-ųjų pradžioje Bendruomenės Mokykla vis labiau akcentuojama kaip esminis katechezės Judėjimo gyvenimui momentas.

1973: kovo 31 dieną Milano Palalido (sporto ir kongresų rūmuose) vyko pirmasis didelis viešas susibūrimas, kurį organizavo CL, pavadintas „Italijos universitetuose už laisvę“ (Nelle università italiane per la liberazione). Spauda plačiai kalbės apie šį įvykį, kalbėdama apie antro studentų judėjimo gimimą. Tarp dalyvių buvo ir Aldo Moro.

1974: balandžio 18 dieną išleidžiamas pirmasis CL, „vienetinis mėnesinis žurnalas, judėjimo žmonių gyvenimo išraiška“. Po įvairiausių pasikeitimų žurnalas 1977 metais pakeis savo pavadinimą į „Litterae Communionis“, o galutinį pavadinimą pakeis 1993 metais ir taps „Pėdsakai –Bendruomenės Laiškai“ (Tracce - Litterae Communionis).

1975: Paulius VI savo paties pasiūlytos Verbų Sekmadienio jaunimo piligrimystės į Romą metu duoda CL leidimą rengti asamblėją Nervi auditorijoje. Privačiame pokalbyje jis padrąsina kunigą Giussani tokiais žodžiais: „Toks yra kelias; ir toliau sek juo“.

1976: Riccione rengiamoje CLU (Bendrystės ir Išsilaisvinimo studentų) asamblėjoje kun. Giussani žodžiai nulėmė esminį posūkį visam Judėjimui. „Mūsų bendruomenės likimas priklauso nuo to, ar esačiai teiksim pirmumą prieš utopiją. Esatis reiškia realizuoti bendruomenę.“

1977: Italijoje politinė ir socialinė atmosfera yra labai sunki. Pasireiškė daug skirtingų prievartos ir smurto prieš Judėjimo narius atvejų. Tai tęsėsi keletą metų, o viršūnę pasiekė 1977 metais, kai visoje Italijoje užpuolimų prieš CL narius bendras skaičius siekė 120. Leidybos įmonė Jaca Book išleidžia kun. Giussani darbą „Ugdymo rizika“ (Il rischio educativo), kur buvo surinkti jo pamąstymai ugdymo tematika.

1978: pradeda atsirasti grupelės, kurios vadinasi „brolijos“, jos yra Bendrystė ir Išsilaisvinimas Brolijos ištakos.

1979: sausio 18 dieną Popiežius Jonas Paulius II-asis (išrinktas 1978 10 16) priima kun. Giussani privačioje audiencijoje. Netrukus po to žurnale Litterae Communionis pasirodė kunigo Giussani laiškas, skirtas visoms Bendrystės ir Išsilaisvinimo grupėms, o jo pavadinimas – „Tarnaukime Kristui per šį didį Žmogų“ (Serviamo Cristo in questo grande uomo). Jis rašė: „Kai tik išėjau iš audiencijos, savo širdies džiaugsmui pajaučiau didžiulę atsakomybę: pasiryžimą tarnauti šiam žmogui visomis savo jėgomis ir visu savo gyvenimu. Aš norėčiau, kad ši atsakomybė paliestų mus visus. Mano draugai, tarnaukime šiam žmogui; tarnaukime Kristui per šį žmogų visa savo egzistencija.“
Kovo 31 dieną Pontifikas audiencijoje priima Judėjimo studentus (CLU).

1980: liepos 11: Bendrystės ir Išsilaisvinimo Brolija Montecassino abato Monsinjoro Martino Matronola pirmą kartą pripažįstama kaip „Kanoninė Asociacija“. Prie šio reikšmingo žingsnio privedė pripažinimas, kad Benediktinų ir Judėjimo dvasios yra panašios.

1982: vasario 11 dienos Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos prezidento dekretu Bendrystės ir Išsilaisvinimo Brolija įtvirtinama kaip „juridinis asmuo pasaulietinei Bažnyčiai“ ir skelbiama „Bažnytinės Teisės Asociacija“ (Associazione di Diritto Pontificio).

Rugpjūčio 29 dieną Popiežius Jonas Paulius II-asis apsilanko Meeting‘e Draugystei tarp Tautų, kuris vyksta jau trečius metus. Šia proga Pontifikas CL nariams paskiria užduotį: „Jūs turite kreipti savo žvilgsnį į ‚mūsų išsigelbėjimo architektą‘, kad būtų sukurta civilizacija, kylanti iš tiesos ir meilės – meilės civilizacija! – tam, kad negyventume agonijoje, neeikvotume savęs nevaldomam egoizmui, nematydami kitų skausmo‘. Broliai ir seserys, niekada nepavarkite kurti tokią civilizaciją! Tokią užduotį jums šiandien palieku. Dirbkite dėl jos, melskitės dėl jos, kentėkite dėl jos!“

1983: kunigas Giussani Jono Pauliaus II-ojo paskiriamas Monsinjoru kaip Jo Šventenybės Garbės Prelatas. Šių metų vasarą kunigas Giussani kartu su prancūzų ortodoksų teologu Olivier Clement dalyvauja Meeting‘o Draugystei tarp Tautų susitikime, kurio pavadinimas „Dievo Laisvė“.

1984: Judėjimo 30-ųjų metinių proga Jonas Paulius II-asis priima dešimt tūkstančių CL narių audiencijoje, paskirdamas jiems tokį įpareigojimą: „Keliaukit į visą pasaulį skleisti tiesą, grožį ir taiką, kurie randami Kristuje Atpirkėjuje. Tokią užduotį jums palieku.“
Taip suteikiamas naujas impulsas plisti Judėjimo misijoms.
1980-ųjų viduryje, kai baigėsi dideli ir kartais smurtiniai ideologiniai susidūrimai, CL narių dalyvavimas universitetų veikloje pasireiškia dideliu skaičiumi pasiūlymų, skirtų pirmųjų kursų studentams, siekiant jiems padėti pasirinkti studijų programas bei rasti gyvenamą būstą. Tuo tarpu CL organizuoja įvairius kultūrinius ir socialinius projektus, kad sukurtų paslaugas, atitinkančias studentų poreikius.

1985: Pontifikas audiencijoje priima 500 kunigų, kurie yra CL nariai, ir ragina juos „nuolat iš naujo atrasti tą charizmą, kuri juos pakerėjo.“
Iš CL charizmos gimė Švento Karlo Boromėjaus Misionierių Kunigų Brolija (Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo), įkurta kunigo Massimo Camisasca.
Vasarą kun. Giussani antrą kartą aplanko Rimini Meeting‘ą, kur vadovauja susitikimui, pavadinimu „Dievui reikia Žmogaus“, o šį susitikimą baigia žodžiais: „Mūsų laivas, plaukiantis gyvenimo vandenynu, atsimušė į kažką didingo: Dievo esatį. Vis dėlto nieko neatsitiko. Nieko: ramybė, bangos. Viskas yra taip, kaip buvo anksčiau. Ar viskas jau įvyko ir ar mes jau nesujaudinti tokios skirtingos realybės, jau pernelyg ramūs? Mano noras sau ir jums yra toks, kad mes niekada nebūtume pernelyg ramūs, niekada nebebūtume per daug ramūs.“
Rugsėjo pabaigoje dauguma kunigų ir jaunų žmonių, priklausančių Asociacijai iš Ispanijos Nueva Tierra, prisijungia prie Bendrystės ir Išsilaisvinimas Judėjimo.

1986: leidykla Jaca Book išleidžia atnaujintą kunigo Giussani „Religinio jausmo“ tekstą. Tai dalis leidybos projekto, žinomo kaip PerCorso, sudaryto iš trijų knygų, o trečioji suskirstyta į dvi knygas. PerCorso seka kun. Giussani pamokomis, kurias jis dėstė nuo tada, kai pradėjo dirbti Berchet licėjuje Milane, ir kurias vis peržiūrėdavo ir praturtindavo, panaudodamas savo „Teologijos pradmenų“ kurse katalikiškame Šventosios Širdies universitete Milane.

1987: birželio 27 dieną kun. Giussani priima kvietimą iš Nagoya Tarptautinio Centro Japonijoje ir keliauja ten į konferenciją, kurios pavadinimas „Budizmas ir Krikščionybė“. Jo pasisakymas pavadinimu „Tikėjimo aiškumas priešais geriausią budizmą“ (Una chiarezza di fede di fronte al buddismo migliore) išspausdinamas „Tracce“ žurnale. Po šio susitikimo jis pakviečiamas į Koyasan, esantį už 40 km nuo Osakos miesto, į Shington (japonų kalba reiškiantį „tikras žodis“) Budizmo centrą. Taip prasideda jo draugystė su Mount Koya budistų vienuoliais.

1988: gruodžio 8 dieną Šventasis Sostas patvirtina Memores Domini, pripažindamas jų juridinį asmenį kaip „pasaulietinę privačią bažnytinę asociaciją“ (Associazione ecclesiale privata universale).

1991: kardinolo Camillo Ruini, Italijos Vyskupų Konferencijos prezidento, kvietimu CL Brolija dalyvauja Pasauliečių Asociacijų Nacionalinėje Taryboje.

1992: spalio 17 dieną, kad atšvęstų 10 metų sukaktį nuo tuo, kai Pontifikas pripažino Bendrystės ir Išsilaisvinimo Broliją, kun. Giussani vadovauja Brolijos piligriminei kelionei į Lurdą, kuri yra kaip padėkos ir prašymo ženklas. Dalyvauja apie penkis tūkstančius CL narių iš Italijos, Airijos, Portugalijos, Ispanijos, Vokietijos, Šveicarijos ir Prancūzijos. Jo Ekscelencija, vyskupas Angelo Scola, vadovauja šv. Mišioms.

1993: vadovaujant kun. Giussani, pradedama „Krikščioniškos dvasios knygų“ (I libri dello spirito cristiano) serija, kurią spausdina BUR-Rizzoli. Nuo šiol kun. Giussani su Rizzoli ir kitomis leidyklomis (tame tarpe ir San Paolo, Marietti, SEI ir Piemme) išleis keletą knygų, kurios bus išverstos į daugelį kalbų.

1995: kunigas Giussani iš Bassano del Grappa miesto gauna Tarptautinį Katalikiškos Kultūros Apdovanojimą.

1997: išeina pirmasis muzikinės serijos „Spirito Gentil“, kuriai vadovauja kun. Giussani, diskas. Prasideda oficialaus CL žurnalo ispanų kalba leidimas pavadinimu „Huellas“, kuris bus platinamas Ispanijoje, Argentinoje, Čilėje, Kolumbijoje, Ekvadore, Meksikoje, Paragvajuje, Peru, Dominikos Respublikoje ir Venesueloje.
Gruodžio 11 dieną remiant vyskupui Renato Martino, nuolatiniam Šventojo Sosto atstovui Jungtinėse Tautose, kunigo Giussani „Religinis jausmas“ pristatomas JT pastate Niujorke. Tarp pristatytojų yra katalikų teologas David Schindler, budistų vienuolis Shingen Takagi ir žydų muzikantas David Horowitz.

1998: CL atstovai liudija ir prisistato Romoje vykstančiame Bažnytinių Judėjimų Tarptautiniame Kongrese, kurį organizuoja Popiežiškoji pasauliečių reikalų taryba ir kuris vyksta gegužės 27 – 29 dienomis. Šio Kongreso pabaigoje, gegužės 30-ą dieną, Jonas Paulius II-asis susitinka su Judėjimų ir Naujų Bendruomenių nariais šv. Petro aikštėje. Kunigas Giussani kartu su kitų judėjimų įkūrėjais (Chiara Lubich, Kiko Arguello ir Jean Vanier) pateikia savo liudijimus, dalyvaujant Šventajam Tėvui. Kunigo Giussani kalba baigiasi tokiais žodžiais: „Tikrasis istorijos veikėjas yra elgeta: Kristus maldaujantis žmogaus širdies, ir žmogaus širdis, maldaujanti Kristaus.“

1999: Romoje pradeda veikti Tarptautinis Bendrystės ir Išsilaisvinimo Centras, kuris yra kaip centras, sujungiantis įvairius Judėjimo visame pasaulyje aspektus ir kaip tarnavimas visai Bažnyčiai, ypač turint omeny artėjantį 2000 metų Didįjį Jubiliejų.
Prasideda oficialaus CL žurnalo anglų kalba leidimas pavadinimu „Traces“, kuris bus platinamas Australijoje, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Honkonge, Airijoje, Kenijoje, Nigerijoje, Taivanyje, Ugandoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Braziliškas žurnalo leidimas „Passos“, kuris pradėtas leisti kas du mėnesius nuo 1996 metų, pradedamas leisti kas mėnesį.
Sausio 21 dieną kun. Giussani knyga „Šiuolaikinio žmogaus religinis sąmoningumas“ (La conscience religieuse de l’homme moderne) pristatoma UNESCO štabe Paryžiuje. Dalyvauja filosofas Remi Brague ir Jo Ekscelencija vyskupas Angelo Scola.
Kovo 19 dieną Švento Karlo Boromėjaus Misionierių Kunigų Brolija (Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo) Jono Pauliaus II-ojo pagal bažnytinę teisę pripažįstama kaip apaštalinio gyvenimo bendruomenė.
Gegužės 24 dieną kun. Giussani „Krikščionybės iššūkio ištakos“, išleista McGill-Queen‘s Universiteto Leidyklos, pristatoma Jungtinių Tautų pastate Niujorke. Tarp pristatytojų yra arkivyskupas John O‘Connor iš Niujorko, rabinas Neil Gillman ir Afganistano ambasadorius Razan A. G. Farhadi.
Birželio 4 dieną Vatikane kun. Giussani kalba konferencijoje „Dievo Tėvystė ir Tėvystė Šeimoje“, kurią organizuoja Popiežiškoji šeimos taryba.
Birželio 18 dieną kunigas Giussani liudija apie CL savybes ir tikslus seminare „Pastoracinis vyskupų dėmesys Bažnytiniams judėjimams ir naujoms bendruomenėms („Movimenti ecclesiali e nuove comunità nella sollecitudine pastorale dei Vescovi”), kurį organizuoja Popiežiškoji pasauliečių reikalų taryba.

2000: visus Jubiliejinius metus dauguma Bendrystės ir Išsilaisvinimo grupių dalyvauja renginiuose su Popiežiumi, tame tarpe Dirbančiųjų jubiliejuje, Pasaulio jaunimo dienose, Tarptautinio universiteto jubiliejuje ir Šeimų jubiliejuje. Pastarojo proga kun. Giussani išsiunčia savo pranešimą pavadinimu „Vaikai: pavasaris šeimai ir visuomenei“ tarptautinei teologijos ir pastoracijos konferencijai, kurią organizuoja Popiežiškoji šeimos taryba spalio 10-12 dienomis.
Pradedami leisti CL žurnalo leidimai rusų kalba pavadinimu „Sled“ ir prancūzų kalba pavadinimu „Traces“.
Rugsėjo 18 dieną Romoje vyksta didysis naujo CL Tarptautinio Centro štabo atidarymas. Renginiui vadovauja kardinolas Angelo Sodano, Jo Šventenybės valstybės sekretorius, kuris perskaito Jono Pauliaus II-ojo šia proga atsiųstą laišką.

2001: CL nariai remia daug veiklų, skirtų palaikyti ugdymo laisvę, privačių ir viešų mokyklų lygias galimybes bei mokyklų laidavimą. Dviem didelėmis demonstracijomis pradedama kova už mokyklų reformą. Pirmoji rengiama Milane gruodžio 2 dieną, o antroji – šv. Apaštalų aikštėje Romoje gruodžio 7 dieną.
Spalio 14 dieną kun. Giussani gauna dešimtąjį „Corona Turrita“ prizą, kurį skiria Desio miestas kaip pripažinimą savo labiausiai žinomiems piliečiams.

2002: vasario 11 dieną sueina 20 metų nuo to, kai Pontifikas pripažino Bendrystės ir Išsilaisvinimo Broliją. Šio įvykio proga Jonas Paulius II-asis išsiunčia kun. Giussani ilgą asmeniškai pasirašytą laišką, kuriame tarp kitų dalykų jis pasako: „Galvodamas apie Brolijos ir Judėjimo gyvenimą bei darbus, pirmiausia prisimenu tą įsipareigojimą, kurį jūs prisiėmėte įsiklausydami į šiuolaikinio žmogaus poreikį. Žmogus niekada nenustoja ieškoti... Vienintelis atsakymas, kuris gali jį patenkinti ir kuris nuramina šias paieškas, ateina iš susitikimo su Tuo, kuris yra jo egzistavimo ir veiksmų šaltinis. Dėl to Judėjimas pasirinko ir renkasi rodyti ne šiaip kokį kelią, o Kelią, vedantį į šios egzistencinės dramos sprendimą. Kelias, kurį jūs tiek daug kartų patvirtinote, yra Kristus. Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, kuris pasiekia žmogų kiekvieną jo gyvenimo dieną... Krikščionybė, dar prieš būdama doktrinų rinkinys ar taisyklės išgelbėjimui, visų pirmą yra susitikimo ‚įvykis‘. Šį supratimą ir patirtį jūs per šiuos metus perteikėte daugeliui žmonių, kurie prisijungė prie Judėjimo. Bendrystė ir Išsilaisvinimas siekia daugiau nei pasiūlyti naujų dalykų: siekia padėti žmonėms iš naujo atrasti Bažnyčios Tradiciją ir istoriją, ją perteikti tokiais būdais, kurie sugebėtų prakalbinti ir sudominti šiuolaikinį žmogų“.
Netrukus po to kun. Giussani Bendrystės ir Išsilaisvinimo nariams parašo laišką. Vienoje ištraukoje jis rašo: „Koks bauginantis darbas išryškėja šiame laiške! Mes visada pradedame iš naujo! Tai, kas turi įvykti, yra naujas, reikšmingas žingsnis mūsų istorijoje. Tai atsakingas momentas; jo dinamika pasireiškia per laiką kaip skubus poreikis, kad Esaties vertinimas įsišaknytų mūsų gyvenime. Kiekvienas iš mūsų galime ramiai ir paklusniai su tuo sutikti arba priešintis tam, pagrįsdami pasipriešinimą kūniškumu, dėl kurio neįmanoma apginti ramybę arba kovoti prieš akivaizdų sunaikinimą to, kas vyksta. Viskas priklauso nuo ramybės kupino, konstruktyvaus paklusnumo ir darbo“.
Kovo 29 dieną Niujorko bendruomenė organizuoja Kryžiaus kelią nuo Bruklino tilto iki Ground Zero 2001 rugsėjo 11 aukoms paminėti. Šiame viešame geste dalyvauja tūkstančiai žmonių, tarp kurių ir Niujorko meras Giuliani.
Spalio 15 dieną yra 80-asis kun. Giussani gimtadienis. Jis gauna daugiau nei 2000 faksų, elektroninių ir paprastų laiškų bei telegramų iš viso pasaulio nuo politikos, kultūros, Bažnyčios, religijų atstovų asmenų ir bendruomenių.
Spalio 19 dieną daugiau nei dvidešimt tūkstančių Brolijos Italijoje narių kartu keliauja piligriminėje kelionėje į Loreto šventovę. Piligriminės kelionės į įvairias Marijos šventoves organizuojamos visuose apgyvendintuose žemynuose.
Gruodžio mėnesį pradedamas leisti Tracce žurnalas vokiečių kalba ir pavadinimu „Spuren“.

2003: pradedami nauji „Tracce“ leidimai portugalų („Passos“, platinimui Portugalijoje ir Mozambike), lenkų („Ślady“), vengrų („Nyomaink“) ir japonų kalbomis.
Balandžio 4-5 dienomis Georgetown‘o universitete Vašingtone rengiama konferencija pagal kun. Giussani „Ugdymo riziką“. Dalyvauja 50 universiteto profesorių, tarp kurių yra įžymių filosofų ir teologų.
Spalio 17 dieną „Religinio jausmo“ leidimas rusų kalba pristatomas Almaty mieste Kazachstane. Tarp pristatytojų yra Mynbaev Murat Khazhi, Kazach-Arab universiteto dekanas, filosofas Vislavy Zorin, pianistė Janiya Aubakirova, rašytojas Rollan Seisenbayev ir astrofizikas Marco Bersanelli.
Jono Pauliaus II-ojo 25-ųjų pontifikavimo metinių proga kun. Giussani Šventajam Tėvui parašo laišką „Panorama“ žurnale, kurį šis savaitinis žurnalas išspausdina savo viršelyje spalio 30 dieną.
Lapkričio 12 dieną 19 karabinierių ir Italijos kareivių yra nužudomi atakos Nassiriya mieste Irake metu. Lapkričio 18 dieną jų laidotuvių proga kun. Giussani parašo tekstą, kuris publikuojamas Italijos nacionalinės televizijos RAI2 žinių laidoje (Copertina del Tg2-Rai delle ore 20.30). Jis rašo: „Jeigu būtų ugdymas tautai, visiems būtų geriau. Kristaus Kryžiaus baimė ar panieka niekada neleis pilnai dalyvauti ir džiaugtis visuotine švente ar šeimyniniu įvykiu.“

2004: Bendrystei ir Išsilaisvinimui sukanka 50 metų. Šia proga, sausio 26 dieną kun. Giussani parašo Popiežiui: „Ne tik kad aš neturėjau jokios minties kažką ‚įsteigti‘, bet aš manau, kad Judėjimo genialumas, kurį aš mačiau gimstant, slypi tame, kad buvo pajausta svarba skelbti, jog reikia grįžti prie elementarių krikščionybės aspektų, prie atsidavimo krikščioniškajam įvykiui ir jo pradiniams elementams, ir nieko daugiau. Tikriausiai būtent tai sukūrė galimybę susitikti su žydų, budistų, protestantų ir ortodoksų pasaulio atstovais nuo Jungtinių Amerikos Valstijų iki Rusijos, o varomoji jėga buvo noras apkabinti ir branginti tai, kas išlieka tikra, gražu, gera ir teisinga tų, kurie išgyvena priklausymo patirtį, gyvenime. Pagrindinė šiandieninės krikščionybės problema, kurią Jo Šventenybė išreiškė savo enciklikoje Redemptor hominis, yra ta, kad krikščionybė būtų sutapatinama su Įvykiu, Kristaus įvykiu, o ne su ideologija. Dievas prakalbo žmogui, žmonijai ne kaip filosofų ir intelektualų galiausiai atrandamos kalbos, bet kaip faktas, kuris įvyksta ir kurį galima patirti. Jo Šventenybė tai perteikė Novo millennio ineunte: ‚Mes nebūsim išgelbėti formulės, bet Žmogaus, o jis mums duoda užtikrinimą: aš su jumis!‘. Tai, kas iš tiesų būdinga mūsų aistrai ugdyti ir bendrauti, yra nuolatinis kvietimas į šią neapsakomą krikščionišką patirtį, kurią daugelis praleidžia manydami, kad ji – savaime suprantama prielaida“.
Jonas Paulius II-asis vasario 22 dieną atsako ilgu laišku, skirtu kun. Giussani. Pontifikas rašo: „Jūsų Judėjimo originalus ugdomasis įžvalgumas slypi būtent čia: pritraukiančiu ir su šiuolaikine kultūra derančiu būdu pateikiamas krikščioniškasis įvykis, kuris suvokiamas kaip naujų vertybių šaltinis, galintis vadovauti visam gyvenimui. Yra labai svarbu padėti žmonėms susitikti Kristų, kad Jis ir šiuolaikiniam žmogui taptų svarbiausia priežastimi gyventi ir dirbti. Tokia tikėjimo patirtis sukuria naują žvilgsnį į realybę, atsakomybę ir kūrybiškumą, kurie paliečia kiekvieną egzistavimo sferą nuo darbo iki šeimyninių santykių, nuo socialinių įsipareigojimų iki kultūrinės ir politinės aplinkos pagyvinimo... Tegul jūsų Judėjimas ir toliau keliauja bei kiekvienam skelbia susitikimo su žmogaus Atpirkėju grožį bei džiaugsmą; tegul energingai skelbia Dievo gailestingumą ir primena žmonijai gąsdinančiais laikais, kad jai nereikia bijoti, nes Kristus yra mūsų ateitis“.
Judėjimo 50-ies metų sukakčiai atšvęsti, spalio 16 dieną apie 45 tūkst. žmonių iš visos Italijos keliauja į piligriminę kelionę į Šventųjų Namų Šventovę Loreto mieste, kai bendruomenės iš viso pasaulio organizuoja piligrimines keliones į šventas Marijos vietoves. Dar daugiau, šimtai susitikimų yra organizuojami Italijoje ir visame pasaulyje, kad pristatytų naują kunigo Giussani knygą „Kodėl Bažnyčia?“.

2005: vasario 22 dieną savo namuose Milane miršta kunigas Giussani.
Vasario 24 dieną kaip asmeninis Jono Pauliaus II-ojo pasiuntinys kardinolas Joseph Ratzinger vadovauja kun. Giussani laidotuvių mišioms Milano Katedroje ir sako pamokslą 40 tūkst. žmonių: „kun. Giussani užaugo namuose – jo paties žodžiais tariant – kuriuose buvo mažai duonos, bet daug muzikos, taigi jis nuo pat pradžios buvo paliestas, geriau pasakius, sužeistas, grožio troškimo. Vis dėlto jis nepasitenkino tik įprastu grožiu, banaliu grožiu; jis ieškojo paties Grožio, begalinio Grožio, ir taip jis rado Kristų. Kristuje jis atrado tikrąjį grožį, gyvenimo kelią, tikrąjį džiaugsmą... Matydamas Kristų, Giussani iš tiesų žinojo, kad Kristaus susitikimas reiškia sekimą juo. Šis susitikimas yra kelias, kelionė, kuri taip pat keliauja, kaip mes girdėjome psalmėje, per ‚tamsos slėnį‘.“
Jonas Paulius II-asis, susilpnintas ligos, siunčia pasirašytą laišką, kuris perskaitomas iškilmių pradžioje. Jis rašo: „Aš dėkoju Dievui už dovaną jo gyvenimo, kurį jis praleido nenuilstamai sekdamas savo kunigo pašaukimu, nuolat įsiklausydamas į amžininkų poreikius ir drąsiai tarnaudamas Bažnyčiai. Jo visa apaštalinė veikla gali būti apibendrinta kaip nuoširdus ir ryžtingas kvietimas asmeniškai susitikti su Kristumi, kadangi jis žinojo, kaip pristatyti jį tiems, kurie prie jo priartėjo kaip prie pilno ir galutinio atsakymo į jų žmogiškosios širdies giliausius lūkesčius“.
Kovo 8 dieną Romos bendruomenė Kapitolijuje organizuoja ceremoniją kunigui Giussani atminti, o joje dalyvauja Walter Veltroni, Maria Pia Garavaglia, Giulio Andreotti, kun. Julian Carron ir kardinolas Tarcisio Bertone.
Kovo 19 dieną centrinė CL Brolijos Diakonija susiburia Milane, kad paskirtų naują prezidentą kun. Giussani pakeisti. Tik su vienu susilaikymo balsu vieningai išrinktas kun. Carron. Prieš metus kun. Giussani jau buvo nusprendęs pasidalinti su kun. Carron savo lyderystės atsakomybėmis visam Judėjimui, kai pakvietė jį atvykti iš Ispanijos, gavus visišką jo arkivyskupo kardinolo Rouco Varela leidimą.
Gegužės 13 dieną Popiežiškoji pasauliečių reikalų taryba paskiria kun. Carron bažnytiniu patarėju bažnytinei Memores Domini asociacijai.
Rugpjūčio 26 dieną kun. Carron priimamas audiencijoje pas Benediktą XVI-ąjį Kastelgandolfe.
Rugpjūčio 27 dieną Rimini Meetingo pabaigoje pristatomas naujas kun. Giussani „Ugdymo rizika“ leidimas, pradėsiantis kultūrinį mūšį už ugdymą Italijoje ir visame pasaulyje vėlesniais mėnesiais, kurio rezultatas bus „Kreipimasis dėl Ugdymo“ (Appello Educazione), kurį pasirašė dešimtys garsių veikėjų ir tūkstančiai kitų žmonių.
Spalio 16 dieną Milano miesto taryba organizuoja konferenciją, kurios pavadinimas „Kun. Giussani ir grožio paieškos“, kurioje dalyvauja Claudio Rise, Stefano Zecchi, Lorenzo Ornaghi, Franco Loi, kun. Carron ir Franco Branciaroli.

2006: sausio 17 dieną Assumption Labdaros Seserys paskelbia, kad jų generalinis skyrius kun. Giussani kartu su kun. Pernet paskelbė jų instituto įkūrėju ir kad Šventasis Sostas pritarė ir patvirtino jų sprendimą.
Vasario 22 dieną yra pirmosios kun. Giussani mirties metinės ir šimtai atminimo šv. Mišių yra aukojamos visame pasaulyje kardinolų ir vyskupų.
Nuo kovo 9 iki 12 dienos kun. Carron dalyvauja bažnytinių judėjimų ir naujų bendruomenių susibūrime, organizuojamame Bogotoje, Kolumbijoje, kurio tema – „Krikščionis: Jėzaus Kristaus apaštalas“.
Birželio 3 dieną kun. Carron kalba Švento Petro aikštėje per Popiežiaus Benedikto XVI-ojo susitikimą su bažnytiniais judėjimais.
Spalio 26 dieną kun. Giussani knyga „Religinis jausmas“ arabų kalba pristatoma Katalikiškame Milano universitete. Tarp pristatytojų yra Wa‘il Farouq, arabų kalbos ir literatūros Kairo universitete profesorius, ir kun. Julian Carron.

2007: vasario 1 dieną Romoje Šventojo Sosto Sekretorius santykiams su valstybėmis vyskupas Dominique Mamberti pristato kun. Giussani „Religinio jausmo“ arabų kalba antrąjį leidimą.
Kovo 24 dieną 25-ių metų sukakties nuo popiežiško Bendrystės ir Išsilaisvinimo Brolijos pripažinimo proga, Benediktas XVI-asis Šventojo Petro aikštėje Romoje audiencijoje priima 100 tūkst. Judėjimo narių, kurie atvyko iš viso pasaulio. „Mano pirma mintis“ – sako Šventasis Tėvas – „keliauja jūsų įkūrėjui, monsinjorui Luigi Giussani, su kuriuo mane sieja daug prisiminimų ir kuris man tapo tikru draugu. Mūsų paskutinis susitikimas, kaip minėjo monsinjoras Carron, buvo Milano Katedroje maždaug prieš dvejus metus vasario mėnesį, kai mūsų mylimas Jonas Paulius II-asis pasiuntė mane vadovauti jo iškilmingoms laidotuvėms. Per jį Šventoji Dvasia išaugino Bažnyčioje Judėjimą, jūsų Judėjimą kuris liudijo apie buvimo krikščionimi grožį tuo metu, kai plito nuomonė, kad krikščionybė yra sunkus ir slegiantis būdas gyventi. Kun. Giussani tada įsipareigojo jaunime pažadinti meilę Kristui, ‚Keliui, Tiesai ir Gyvenimui‘, vis kartodamas, kad tik jis yra kelias į giliausių žmogaus širdies troškimų išpildymą ir kad Kristus mus išgelbsti ne nepaisydamas mūsų žmogiškumo, bet būtent per jį. Man buvo suteikta galimybė per laidotuvių pamokslą pakalbėti apie šį drąsų kunigą, kuris užaugęs namuose, kuriuose buvo mažai duonos, bet daug muzikos, kaip jis pats mėgdavo sakyti, nuo pat pradžių buvo paliestas, ar labiau sužeistas, grožio troškimo, vis dėlto ne bet kokio grožio. Jis ieškojo paties Grožio, begalinio Grožio, kuris yra surandamas Kristuje.“
Spalio 14 dieną Bendrystės ir Išsilaisvinimo mokytojų nacionalinė asamblėja organizuoja susitikimą su kun. Julian Carron, pavadinimu „Ugdyti – išreikšti save, t.y. savo santykį su tikrove“ (Educare: una comunicazione di sé, cioè del proprio modo di rapportarsi con il reale). Dalyvauja 5 tūkst. mokytojų, o daug kitų seka susitikimą audiovizualiniais kanalais.
Birželio 15 dieną kunigo Giussani „Religinio jausmo“ leidimas arabų kalba pristatomas Aleksandrijoje, Egipte.

2008: sausio 20 dieną pirmasis kun. Giussani knygos „Ar galima taip gyventi?“ leidimas anglų kalba pristatomas Niujorke. Tarp pristatytojų yra monsinjoras Lorenzo Albacete, kun. Julian Carron, Robert Pollack, biologinių mokslų Kolumbijos universitete profesorius, ir Joseph Weiler, teisės Niujorko universitete profesorius.
Metų eigoje visame pasaulyje vyksta apie 200 Giussani knygų kitomis kalbomis leidimų pristatymų. Įtraukiami profesoriai, verslo žmonės, profesionalai, vyskupai, teologai, bankininkai, teisėjai, politikai ir žurnalistai.
Sausio 28 dieną kun. Julian Carron visam Judėjimui parašo laišką po to, kai dauguma sausio 20 dieną, sekmadienį, dalyvauja Viešpaties Angelo maldoje Švento Petro aikštėje, išreikšdami bendrystę su Romos vyskupu. Prieš kelias dienas Pontifikas po ilgų derybų atsisakė dalyvauti akademinių metų pradžioje Sapienza universitete Romoje. Šiame kelionės laiške jis rašo: „Be autoritetingo Petro Įpėdinio liudijimo mes būtume pasimetę kaip ir dauguma mūsų amžininkų... Tai jo nepajudinamas liudijimas mums suteikia viltį nepasiduoti Vakarų pasaulio pavojams, apie kuriuos jis mus perspėjo, kad nepasiduotume dėl ‚tiesos klausimo‘, nes mes gerai žinome, kad jei protas tampa kurčias tai žiniai, kuri ateina iš krikščionybės tikėjimo ir išminties, tada jis sunyksta kaip medis, kurio šaknys nebegali pasiekti vandens, suteikiančio jam gyvenimą‘. Tokiu būdu protas ‚praranda drąsą tiesai‘ ir pasiduoda“.
Vasario 24 dieną São Paulo Katedroje Brazilijoje prieš 50 tūkst. žmonių ir kardinolą Odilo Scherer, Cleuza ir Marcos Zerbini patiki Sin Tierra darbininkų asociaciją, kurioje yra daugiau nei 100 tūkst. narių, „į kunigui Carron, nes per susitikimą su Bendryste ir Išsilaisvinimu mes susitikome viską, ką reikėjo susitikti“.
Vasarį – kovą: 3-ųjų Giussani mirties metinių proga daugiau nei 250 šv. Mišių yra kardinolų ir vyskupų švenčiamos visame pasaulyje.
Kovo 8 dieną, prieš pasibaigiant mandatui, kuris buvo suteiktas 2005 metų kovo 19 dieną kun. Carron paskiriant kunigo Giussani įpėdiniu ir Judėjimo vadovu, CL Brolijos centrinė Diakonija iš naujo patvirtina jį Brolijos prezidentu kitiems 6-iems metams.
Balandžio 24 dieną kun. Julian Carron Benedikto XVI-ojo paskiriamas Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos konsultantu.
Birželio 11 dieną kunigo Giussani „Religinio jausmo“ japonų kalbos leidimas pristatomas Italų kultūros institute Tokijuje. Moderuoja Sadahiro Tomoko, Hirosimos vyskupo padėjėjas; dalyvauja Shodo Habukawa, Mount Koya universiteto profesorius ir Muryokoin Šventyklos vadovas, arkivyskupas Giuseppe Pittau, misijų mokytojas Sofijos universitete Tokijuje, ir kun. Ambrogio Pisoni. Taip pat dalyvauja skulptorius Etsuro Sotoo, kuris pateikė video pristatymą.
Nuo spalio 5 iki 26 dienos kun. Julian Carron, kurį siuntė Šventasis Tėvas, kaip Sinodo kunigas dalyvauja 12-ojoje Sinodo Vyskupų generalinėje asamblėjoje ir sako kalbą asamblėjoje spalio 8 dieną.
Po šios patirties, lapkričio 3 dieną, kun. Carron laiške visam Bendrystė ir Išsilaisvinimas Judėjimui rašo: „Šiandien mes kviečiami dar geriau suprasti tikslą, dėl kurio Dvasia suteikė charizmą kun. Giussani: prisidėti kartu su visais pakrikštytais prie Bažnyčios pastatymo ir atnaujinimo, kad pasauliui būtų geriau. Sekdamas Savo įprastu metodu, Dievas suteikia malonę vienam žmogui, kad per jį galėtų pasiekti kiekvieną. Mes būtume neištikimi savo charizmos prigimčiai, jei dovana, kurią gavome, nesidalintume su visais, tiek Bažnyčios viduje, tiek išorėje. Taigi kiekvienas iš mūsų turime suprasti, kaip savo aplinkybėse mes galime geriausiai prisidėti prie Bažnyčios gėrio“.

2009: sausio 17 dieną „Ar galima taip gyventi? 2 tomas: Viltis“ pristatoma Niujorke. Tarp kalbėtojų yra kun. Julian Carron, monsinjoras Lorenzo Albacete, žurnalistas John Allen ir profesorius Edward Nelson.
Sausio 23 dieną kun. Luigi Giussani „Ugdymo rizika“ anglų kalba yra pristatoma Bankoke, Tailande.
Sausio 28 dieną Nuolatinis Ugdymo Centras, pavadintas kun. Giussani vardu, atidaromas Kampala mieste, Ugandoje.
Vasarį – kovą: 4 kun. Giussani mirties metinių proga kardinolai, vyskupai ir apaštališkieji nuncijai jo atminimui švenčia šv. Mišias visame pasaulyje.
Liepos mėnesį su Luigi Giussani knyga „Qui e ora“ (1984-1985) („Čia ir dabar“) knygų serija „Krikščioniškos dvasios knygos“, Giussani pradėta 1993 metais ir jo vadovauta iki 2005 metų, artėja prie pabaigos. Serija tęsėsi iki 2009 metų, vadovaujama kun. Julian Carron.

2010: kunigo Giussani „Ar galima taip gyventi? 3 tomas: Artimo meilė“ knygos anglų kalba naujas leidimas pristatomas Dubline (sausio 7 dieną), Niujorke (sausio 17 dieną) ir Monrealyje (sausio 18 dieną).
Gegužės 16 dieną 35 tūkst. CL narių keliauja į Romą kartu su Šventuoju Tėvu melstis Regina Coeli Pasaulietinių Asociacijų Nacionalinės Tarybos kvietimu.
Lapkričio 24 dieną Manuela Camagni, popiežiškų namų Memor Domini narė, miršta Romoje, kai ją partrenkia mašina. Benediktas XVI-asis per savo sekretorių monsinjorą Georg Gänswein siunčia pranešimą laidotuvėms.

2011: sausio 26 dieną Julian Carron pristato Liugi Giussani knygą „Religinis jausmas“ (Rizzoli) Palasharp arenoje Milane. Susitikimas transliuojamas į 180 Italijos miestų.
Vasarį-kovą šimtai šv. Mišių yra švenčiamos visame pasaulyje, minint kun. Giussani 6-ąsias mirties metines ir 29-ąją Brolijos pripažinimo sukaktį.
Spalio 14 dieną Julian Carron suteikiama audiencija pas Benediktą XVI-ąjį Apaštaliniuose Rūmuose. Audiencija vyksta iš vakaro prieš susitikimą Vatikane, kurio tema: „Nauji Evangelijos skleidėjai naujai Evangelizacijai“.

2012: sausio 25 dieną Julian Carron pristato Giussani knygą „Krikščionybės iššūkio ištakos“ (Rizzoli) Arcimboldi Teatre Milane. Renginyje, kuris transliuojamas šimtams Italijos miestų, dalyvauja daugiau nei 50 tūkst. žmonių.
Vasario 22 dieną šv. Mišiose, kurios švenčiamos Milano Katedroje 30-ąjai CL Brolijos pripažinimo sukakčiai ir 7-osioms Giussani mirties metinėms paminėti, kun. Julian Carron, CL Brolijos prezidentas, paskelbia, kad jis paprašė pradėti kun. Giussani beatifikacijos ir kanonizacijos bylą. Šį prašymą priėmė Milano arkivyskupas kardinolas Angelo Scola.

2013: publikuojama pirma išbaigta kun. Luigi Giussani biografija, kurią parašė Alberto Savorana. Knygą išleido Rizzoli leidykla.
Spalio 11 dieną kun. Julian Carron dalyvauja privačioje audiencijoje pas popiežių Pranciškų. Po šios audiencijos, spalio 16 dieną, kun. Carron parašo laišką Brolijai ir visam Bendrystės ir Išsilaisvinimo Judėjimui: „Popiežius mus drąsina asmeniškai patirti tarpusavio bendrystėje mūsų charizmos prigimtį, nes toks judėjimas kaip mūsų yra pašauktas atsakyti į Bažnyčios ir pasaulio gyvenimo šios akimirkos skubius poreikius. Iš popiežiaus Pranciškaus artumo kyla man ir visiems mums, draugai, nauja atsakomybė prieš Dievą ir Bažnyčią“.

2014: kovo 29 d. pasibaigus įgaliojimams, Diakonija vėl išrenka kun. Carrón CL Brolijos vadovu dar šešeriems metams.

2015: kovo 7 d. popiežius Pranciškus susitinka su Judėjimu Šv. Petro aikštėje Romoje.
Rudenį Rizzoli leidykla išleidžia „Nuginkluotą grožį“, pirmąją kun. Carrón knygą italų kalba (išverstą į įvairias kalbas).

2016: Gailestingumo Jubiliejaus proga spalio 1-15 d. įvyksta daugiau nei 200 piligriminių kelionių, kurias surengia CL Italijoje ir visame pasaulyje. Kun. Carrón pasako kalbą Caravaggio šventovėje 21 tūkstančiui žmonių: „Koks beribis dėkingumas už Jo gailestingumą per visus šiuos metus! Kiekvienas gali pasinaudoti šia akimirka, kad taptų dar sąmoningesnis, kiek kartų per šiuos mėnesius buvo apimtas Kristaus gailestingumo, Jo beribio švelnumo“.
Lapkričio 30 d. Šventasis Tėvas nusiunčia ranka pasirašytą laišką CL vadovui, kuriame dėkoja visa Judėjimui už aukas, surinktas per piligrimines Šventųjų Metų keliones.

2017: pasirodo Julián Carrón knyga-interviu „Kur yra Dievas? Krikščioniškasis tikėjimas didžio netikrumo laikais“, parašyta kartu su žurnalistu Andrea Tornielli (išversta į įvairias kalbas).

2018: vasario 2 d. Julián Carrón privačioje audiencijoje priima popiežius Pranciškus, o kitą dieną jis apie tai pasakoja žinutėje Brolijai: „Į paskutinį klausimą, ar turi man kažką pasakyti, nes mes netrokštame nieko daugiau nei juo sekti, Popiežius man atsakė: “Tik padėkoti už visa tai, ką darote“, ragindamas mane eiti į priekį“.
Le Edizioni San Paolo išleidžia kun. Carrón knygą: „Unikalus idealo balsas. Kalbantis su jaunimu“ prieš Vyskupų sinodą apie jaunimą.
Gruodžio 26 d. Carrón Egipro Aleksandrijos bibliotekoje pristato knygos „Nuginkluotas grožis“ vertimą į arabų kalbą.

2020: kovo 21 d. Julián Carrón vėl išrenkamas Cl Brolijos prezidentu naujam laikotarpiui.
Pasirodo Julián Carrón knyga-interviu „Žmogiškumo nubudimas. Svaiginamo laiko refleksijos“, kurią parengė Alberto Savorana ir kurioje kalbama Covid-19 pandemijos laikotarpiu iškilusiais klausimais.

2021 Po to, kai Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija paskelbė bendrą dekretą Tikinčiųjų asociacijos, 2021 m. lapkričio 15 d. kun. Carron laišku Brolijai praneša sprendimą atsistatydinti iš šių pareigų, kad iš karto galėtų vykti pasikeitimo procesas, kurio buvo paprašyta iš Šventojo Sosto pripažintų tarptautinių tikinčiųjų asociacijų.
Nuo lapkričio 27 d. viceprezdentas Davide Prosperi jį pakeitė, tapdamas Prezidentu.

© Fraternità di Comunione e Liberazione. CF 97038000580 / Teisiniai pranešimai / Asmens duomenų apsaugos politika / Slapukų valdymas